Quan hệ cổ đông

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan