Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

 Khách hàng đọc Bản công bố rủi ro 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan