TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

BỘ LỌC CỔ PHIẾU
Điều kiện lọc

Kết quả {{(paging.currentPage - 1) * paging.pageSize + 1}}-{{(paging.currentPage - 1) * paging.pageSize + paging.pageSize < paging.totalItems ? ((paging.currentPage - 1) * paging.pageSize + paging.pageSize) : paging.totalItems}} trên tổng số {{paging.totalItems}}

MÃ CK GIÁ THAY ĐỔI % KHỐI LƯỢNG GIÁ TRỊ (TRIỆU) KLTB 10 NGÀY CAO NHẤT 52W THẤP NHẤT 52W SỐ CP FREE ROOM NN GTGD/SÀN KLGD/CP FREE Thị giá vốn (tỷ) P/E P/S P/B EPS Thanh toán nhanh Thanh toán hiện hành Tổng nợ/Vốn CSH Tổng nợ/Tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay các khoản phải thu Tỷ lệ lãi gộp (%) Tỷ lệ lãi từ HĐKD (%) Tỷ lệ lãi ròng (%) ROE ROA ROIC Tăng trưởng DT quý gần nhất (%) Tăng trưởng DT quý gần nhì (%) Tăng trưởng DT 4 quý gần nhất (%) Tăng trưởng DT 1 năm (%) Tăng trưởng DT 3 năm (%) Tăng trưởng LN quý gần nhất (%) Tăng trưởng LN quý gần nhì (%) Tăng trưởng LN 4 quý gần nhất (%) Tăng trưởng LN 1 năm (%) Tăng trưởng LN 3 năm (%) Tăng trưởng EPS 1 năm (%) Tăng trưởng EPS 3 năm (%) Biến động giá 1 tuần (%) Biến động giá 1 tháng (%) Biến động giá 3 tháng (%) Biến động giá 6 tháng (%) Biến động giá 1 năm (%) Dividend yield (%) TB Cổ tức bằng tiền 3 năm TB Cổ tức bằng CP 3 năm
{{quote.Symbol}} {{quote.Market.ExchangeName}} {{quote.PriceLast / 1000 | number:2}} {{quote.PriceChange / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}} {{quote.TotalValue / 1000000 | number:0}} {{quote.TransactionSpeed | number:0}} {{quote.Statistic.AvgVolume10d | number:0}} {{quote.Statistic.HighPrice1y / 1000 | number:2}} {{quote.Statistic.LowPrice1y / 1000 | number:2}} {{quote.Finance.FreeShares | number:0}} {{quote.CurrentForeignRoom | number:0}} {{quote.TotalValue * 100 / quote.Market.TotalValue | number:2}}% {{quote.TotalVolume * 100 / quote.Finance.FreeShares | number:2}}% {{quote.Finance.MarketCapitalization / 1000000000 | number:2}} {{quote.Finance.PE | number:2}} {{quote.Finance.PS | number:2}} {{quote.Finance.PB | number:2}} {{quote.Finance.EPS | number:0}} {{quote.Finance.QuickRatio | number:2}} {{quote.Finance.CurrentRatio | number:2}} {{quote.Finance.TotalDebtOverEquity | number:2}} {{quote.Finance.TotalDebtOverAssets | number:2}} {{quote.Finance.AssetsTurnover | number:2}} {{quote.Finance.InventoryTurnover | number:2}} {{quote.Finance.ReceivablesTurnover | number:2}} {{quote.Finance.GrossMargin * 100 | number:2}} {{quote.Finance.OperatingMargin * 100 | number:2}} {{quote.Finance.NetProfitMargin * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ROE * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ROA * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ROIC * 100 | number:2}} {{quote.Finance.SalesGrowth_MRQ * 100 | number:2}} {{quote.Finance.SalesGrowth_MRQ2 * 100 | number:2}} {{quote.Finance.SalesGrowth_TTM * 100 | number:2}} {{quote.Finance.SalesGrowth_LFY * 100 | number:2}} {{quote.Finance.SalesGrowth_03Yr * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ProfitGrowth_MRQ * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ProfitGrowth_MRQ2 * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ProfitGrowth_TTM * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ProfitGrowth_LFY * 100 | number:2}} {{quote.Finance.ProfitGrowth_03Yr * 100 | number:2}} {{quote.Finance.DilutedEPSGrowth_LFY * 100 | number:2}} {{quote.Finance.DilutedEPSGrowth_03Yr * 100 | number:2}} {{(quote.Statistic.PriceChange1w ? quote.Statistic.PriceChange1w * 100 : null) | number:2}} {{(quote.Statistic.PriceChange1m ? quote.Statistic.PriceChange1m * 100 : null) | number:2}} {{(quote.Statistic.PriceChange3m ? quote.Statistic.PriceChange3m * 100 : null) | number:2}} {{(quote.Statistic.PriceChange6m ? quote.Statistic.PriceChange6m * 100 : null) | number:2}} {{(quote.Statistic.PriceChange1y ? quote.Statistic.PriceChange1y * 100 : null) | number:2}} {{quote.Finance.TrailingDividendInCash_Min * 100 / quote.PriceLast | number:2}} - {{quote.Finance.TrailingDividendInCash_Max * 100 / quote.PriceLast | number:2}} {{quote.Finance.TrailingDividendInCash_Max * 100 / quote.PriceLast | number:2}} {{quote.Finance.AverageDividendInCash3Y | number:0}} {{quote.Finance.AverageDividendInShares3Y * 100 | number:2}}%