VỚI AGR

ĐỘI NGŨ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phan Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Ngọc Phương

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Quang Sự

Ủy viên HĐQT

Ông Mai Khắc Chinh

Ủy viên HĐQT

Bà Phạm Thị Hồng Thu

Ủy viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Lê Sơn Tùng

Quyền Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Ngọc Lan

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Bùi Đức Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Hương Giang

Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên

Bà Vũ Thị Hạnh

Thành viên