Trung tâm phân tích

Thống kê index
Sàn:
Xem
Ngày Index Thay đổi KLGD GTGD (Tỷ) Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (Tỷ) Khối lượng NN Bán Giá trị NN Bán (Tỷ)
{{quote.Date | date:'dd/MM/yyyy'}} {{quote.PriceClose | number:2}} {{quote.Volume | number:0}} {{quote.TotalValue / 1000000000 | number:0}}