Quan hệ cổ đông

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

 Agriseco công bố Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan