Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2022 với số lượng đăng ký chào bán là 100.000.000 trái phiếu, tương đương 10.000.000.000.000 đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 345/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/12/2022, Agribank thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

 

 1.  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
 2. Thông báo chào bán
 3. Bản cáo bạch
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 5. Giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng
 6. Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank
 7. Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV về điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank
 8. Nghị quyết số 168/NQ-HĐTV về việc triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022
 9. Nghị quyết số 169/NQ-HĐTV Phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2022
 10. Nghị quyết số 191/NQ-HĐTV về ký hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank
 11. Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của Agribank
 12. Nghị quyết số 198/NQ-HĐTV về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu Agribank ra công chúng năm 2022
 13. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012 của Hội đồng thành viên Agribank
 14. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2020
 15. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020
 16. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2021
 17. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021
 18. Soát xét Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022
 19. Soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
 20. Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2022
 21. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022
 22. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 9434/NHNo-KDVTT ngày 30/09/2022 của Agribank

 

Trân trọng!
 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan