Tin tức hoạt động

{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

{{news.Description}}

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2023 với số lượng đăng ký chào bán là 100.000.000 trái phiếu, tương đương 10.000.000.000.000 đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 383/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/11/2023, Agribank thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

 

 1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
 2. Thông báo chào bán
 3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 5. Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại
 6. Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 19/06/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023
 7. Nghị quyết họp HĐTV lần 17 năm 2023 phần về bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023 số 157/NQ-HĐTV 12/09/2023
 8. Nghị quyết họp HĐTV lần 17 năm 2023 phần về phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023 số 158/NQ-HĐTV ngày 12/9/2023
 9. Nghị quyết họp HĐTV lần 17 năm 2023 phần về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2023 số 159/NQ-HĐTV ngày 12/9/2023
 10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/04/2012 của Hội đồng thành viên Agribank
 11. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư số 10480/NHNo-KDVTT ngày 12/9/2023 của Agribank
 12. BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021
 13. BCTC kiểm toán riêng năm 2021
 14. BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022
 15. BCTC kiểm toán riêng năm 2022
 16. BCTC soát xét thông tin tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023
 17. BCTC soát xét thông tin tài chính riêng giữa niên độ năm 2023
 18. BCTC hợp nhất Quý III/2023
 19. BCTC riêng Quý III/2023

Trân trọng!

 

Tổng hợp tài liệu

 

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 

Tin liên quan